Terms & conditions

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN
STICHTING ROTTERDAM DANCE PARADE

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van de Stichting Rotterdam Dance Parade (hierna: 'SRDP'), KvK nummer 41136335, en zijn van toepassing op overeenkomsten die met bezoekers van door haar of in opdracht van haar georganiseerde evenementen worden gesloten. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam.

Artikel 1 Definities
SRDP: Stichting Rotterdam Dance Parade, hierna te noemen 'SRDP', gevestigd en zaakdoende in (3071 LM) Rotterdam aan de Van der Takstraat 46, die haar bedrijf onder andere
maakt van het (doen) verlenen van diensten op het gebied van uitvoerende kunst en met betrekking tot het (doen) organiseren van evenementen en de daarbij behorende
werkzaamheden en diensten;
Bezoeker: iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die direct of indirect een overeenkomst sluit met SRDP in het kader van het bijwonen van een Evenement alsmede een ieder die zich in of rondom de Evenementenlocatie begeeft;
Evenement: een gebeurtenis, waaronder begrepen een (muziek) uitvoering en/of andere manifestatie, een concert, dance-event, business- event en/of een openbare of
besloten gebeurtenis waaraan één of meerdere personen deelnemen, georganiseerd en/of gefaciliteerd door SRDP op de Evenementenlocatie;
Evenementenlocatie: locatie waar een Evenement plaatsvindt, welke is ingezet ten behoeve van het Evenement door SRDP;
Algemene Bezoekersvoorwaarden: de onderhavige Algemene Bezoekersvoorwaarden die op (rechts)verhouding tussen de Bezoeker en SRDP van toepassing zijn;
Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen de Bezoeker en SRDP in het kader van het bijwonen van een Evenement;
(Voor)verkoopadres: een ten behoeve van de verkoop van toegangsbewijzen voor Evenementen door SRDP ingeschakelde (voor)verkooporganisatie, inclusief die waar online/digitaal Toegangsbewijzen kunnen worden aangeschaft;
Toegangsbewijs: een bewijs, door of vanwege SRDP verstrekt, waaruit de bevoegdheid van de Bezoeker blijkt zich op de Evenementenlocatie te mogen bevinden;
Toegangsprijs: de prijs voor een Toegangsbewijs, exclusief eventuele extra service- en/of administratiekosten;
Website: de website van SRDP (www.boothstock.nl) en eventuele specifieke daaraan gelieerde website(s) van Evenementen die op naam van SRDP staan.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die tot
stand komt tussen SRDP en de Bezoeker ongeacht de wijze waarop deze Overeenkomst tot stand
komt, als ook op ieder bezoek van de Bezoeker aan de Evenementenlocatie.
2.2 SRDP heeft het recht deze Algemene Bezoekersvoorwaarden te allen tijde geheel of
gedeeltelijk te wijzigen. SRDP zal de Bezoeker tijdig van de wijzigingen in de Algemene
Bezoekersvoorwaarden in kennis stellen door dit op haar Website te melden. Indien de Bezoeker
van mening is dat de wijzigingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn, dan dient de
Bezoeker SRDP hiervan binnen 10 (tien) werkdagen na de in kennis stelling te berichten, bij
gebreke waarvan de Bezoeker zich met de wijzigingen akkoord verklaart.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Bezoeker wijst SRDP
uitdrukkelijk van de hand.
2.4 De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tast de
geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden niet aan.
Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst
3.1 Informatie, aanbiedingen, mededelingen en prijsopgaven met betrekking tot Evenementen
en/of (de verkoop van) Toegangsbewijzen worden zo nauwkeurig mogelijk door SRDP en/of
derden mondeling, telefonisch of via e-mail (weer)gegeven of verstrekt. SRDP aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde door
SRDP en/of derden gedane mededelingen.
3.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een Toegangsbewijs heeft
betaald bij een door SRDP ingeschakeld (Voor)verkoopadres, en dit geleverd heeft gekregen.
Artikel 4 Toegang en Toegangsbewijs
4.1 De Bezoeker dient bij het betreden van de Evenementenlocatie en gedurende de periode dat
de Bezoeker op de Evenementenlocatie aanwezig is, te beschikken over een geldig
legitimatiebewijs en een geldig Toegangsbewijs en deze op eerste verzoek van medewerkers van
SRDP, medewerkers van de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander
bevoegd gezag te tonen.
4.2 Een Toegangsbewijs wordt eenmalig aan Bezoeker verstrekt en geeft aan één Bezoeker
toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie.
4.3 Indien een Evenement door SRDP wordt verschoven naar een andere datum, bijvoorbeeld
als gevolg van of in verband met overmacht, blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum
waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum
niet kunnen of willen bezoeken dan is de Bezoeker gerechtigd het Toegangsbewijs te retourneren
aan SRDP of aan een door SRDP ingeschakeld (Voor)verkoopadres tegen restitutie van de
vergoeding welke vermeld staat op het Toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de Bezoeker voor
het Toegangsbewijs heeft betaald. Service- en/of administratiekosten zullen niet worden vergoed.
4.4 Een Toegangsbewijs verschaft slechts de houder van het Toegangsbewijs toegang tot de
Evenementenlocatie. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Bezoeker om er voor te zorgen
dat hij de houder wordt en blijft van het Toegangsbewijs. Toegangsbewijzen zijn en blijven
eigendom van SRDP.
4.5 Een Toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege SRDP verstrekt document of een
door of vanwege SRDP verstrekte barcode. De barcode is een unieke code, die via elektronische
communicatie (bijvoorbeeld e-mail) aan de Bezoeker wordt verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor
heeft gekozen het Toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen, dient de Bezoeker ervoor te
zorgen dat dit Toegangsbewijs daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische
communicatie kan worden verstrekt. SRDP garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de
ontvangst van het Toegangsbewijs.
4.6 Alleen aanschaf via SRDP of door haar ingeschakelde (Voor)verkoopadressen garandeert de
geldigheid van het Toegangsbewijs. De bewijslast van deze geldigheid rust op de Bezoeker. De
Bezoeker kan de toegang tot de Evenementenlocatie worden ontzegd, wanneer zou blijken dat
het Toegangsbewijs niet is verkregen van SRDP of van een door SRDP ingeschakeld
(Voor)verkoopadres.
4.7 Wanneer de Bezoeker bij de aanschaf van een Toegangsbewijs aanspraak maakt op korting,
dient de Bezoeker het document dat recht geeft op korting te tonen.
4.8 Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust op de
klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs. De
Bezoeker is niet gerechtigd tot restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval
van verlies, diefstal beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs, alsmede in het geval dat
de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het Toegangsbewijs. Een eenmaal
verkregen Toegangsbewijs kan niet worden teruggeven of geruild.
4.9 Het is de Bezoeker niet toegestaan vermeldingen met betrekking tot auteursrechten, merken,
logo’s, modellen, handelsnamen en/of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van
SRDP en/of haar licentiegevers van de Toegangsbewijzen te (doen) verwijderen en/of wijzigen.
Artikel 5 Verbod doorverkoop Toegangsbewijzen
5.1 Het is verboden een Toegangsbewijs op welke wijze dan ook aan derden door te (doen)
verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan derden
te (doen) verstrekken.
5.2 Het is de Bezoeker niet toegestaan om op enige wijze reclame of enige andere vorm van
publiciteit te (doen) maken in verband met het Evenement en/of enig onderdeel daarvan.
5.3 Indien de Bezoeker zijn Toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële
doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de Bezoeker in dat geval gehouden om alle
verplichtingen van de Bezoeker die voortvloeien uit een Overeenkomst of deze Algemene
Bezoekersvoorwaarden, onverminderd op leggen aan die derden. De Bezoeker staat er voor in
dat voornoemde derden alle voornoemde verplichtingen nakomen en/of zullen nakomen.
5.4 Indien de Bezoeker zich niet aan de verplichtingen uit dit artikel houdt, is SRDP gerechtigd
die Toegangsbewijzen aan te merken als ongeldig en is de Bezoeker aan SRDP een direct
opeisbare boete verschuldigd van € 100,= (zegge: honderd euro) per Toegangsbewijs en €
100,= (zegge: honderd euro) per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht
van SRDP om daarnaast nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen. De houder
van een ongeldig Toegangsbewijs krijgt geen toegang tot het Evenement of de
Evenementenlocatie en heeft geen recht op enige vergoeding.
Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Bezoekers begeven zich naar of van en houden zich geheel op eigen risico op de
Evenementenlocatie.
6.2 SRDP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van de annulering,
wijziging of verplaatsing van een Evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke
hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van SRDP en/of
de Evenementenlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door
of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het Evenement of in
verband met het verblijf op de Evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of
grove schuld van SRDP.
6.3 Indien en voor zover SRDP op welke grond ook jegens de Bezoeker aansprakelijk mocht
zijn voor enige door de Bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde
beperkt tot directe schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering van SRDP zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe
wettelijk gehouden is. SRDP is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de
Bezoeker SRDP onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens
een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien SRDP ook
na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting
6.4 SRDP kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies van kleding en/of andere
eigendommen van de Bezoeker en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Indien de
Bezoeker met concreet bewijs kan aantonen dat verlies van kleding en/of andere eigendommen
van de Bezoeker uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van (personeel van) SRDP,
zal SRDP op vertoon van een geldig aankoopbewijs van de betreffende eigendom(men) aan die
Bezoeker een vergoeding uitkeren ter hoogte van het aankoopbedrag, met een maximum van €
250 (zegge: twee honderd en vijftig euro).
6.5 Gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven aan de persoon werkzaam achter de
bar, toonbank bij de lockers of kassa van de Evenementenlocatie. Gevonden voorwerpen
worden door SRDP dan wel de verhuurder van de lockers twee weken in bewaring genomen,
gedurende welke periode de rechtmatige eigenaar de door hem of haar verloren eigendom(men)
bij SRDP of de verhuurder van de lockers kan afhalen.
Artikel 7 Annulering of verplaatsing Evenement
7.1 SRDP is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te wijzigen. Uitsluitend in geval van
annulering van het Evenement in het geheel, zal SRDP op schriftelijk verzoek van de Bezoeker
aan de oorspronkelijk koper van het Toegangsbewijs, de Toegangsprijs daarvan, maar niet de
administratie- en servicekosten, restitueren.
7.2 SRDP is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te annuleren of verplaatsen. Het is de
verantwoordelijkheid van de Bezoeker om te controleren of een Evenement wordt/is geannuleerd
of wordt/is verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij
annulering of verplaatsing zal SRDP haar best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan
op de hoogte is, de Bezoeker daarover wordt geïnformeerd. SRDP kan echter niet garanderen
dat de Bezoeker deze informatie voor aanvang van het Evenement ontvangt. SRDP is niet
aansprakelijk voor enige schade ter zake, en is niet gehouden tot vergoeding of restitutie van de
Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service-, betaalen/
of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.
7.3 Toegangsbewijzen voor Evenementen die worden verplaatst blijven voor dat verplaatste
Evenement in beginsel geldig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de SRDP via
info@boothstock.nl.
Artikel 8 Huisregels Evenement
8.1 Bezoekers van het Evenement en de Evenementenlocatie dienen tenminste 18 jaar oud te
zijn. Medewerkers van SRDP, van de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel kunnen
te allen tijde de Bezoeker verzoeken zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Indien
en zodra blijkt dat de Bezoeker de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, kan de Bezoeker de
toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden ontzegd.
8.2 Bezoekers zijn gehouden zich in overeenstemming met de huisregels van SRDP en/of de
Evenementenlocatie als ook de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed
fatsoen en goede zeden te gedragen. Indien de Bezoeker zich naar het oordeel van
medewerkers van SRDP en/of de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel niet op een
dergelijke wijze gedraagt, kan de Bezoeker hier door medewerkers van SRDP en/of de
Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel op worden aangesproken. Bij herhaling of
voortduren van gedragingen van de Bezoeker die niet in overeenstemming met de genoemde
huisregels en de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede
zeden zijn, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement worden ontzegd en indien
noodzakelijk worden overgedragen aan de politie, zonder het recht op vergoeding van de
Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of
administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.
8.3 Het is de Bezoeker niet toegestaan om het bezoek aan het Evenement vast te leggen, in
welke vorm dan ook, op welke (digitale) drager dan ook, waaronder mede begrepen het
fotograferen, filmen, dan wel iedere andere wijze van het maken van geluids-, en/of
beeldopnamen van het Evenement.
8.4 SRDP behoudt zich het recht voor om gedurende een Evenement geluids- en/of
beeldopnamen te maken. De Bezoeker die een Evenement bezoekt:
a. stemt in met opname en/of (her)gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en /of
afbeelding door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio en
video display, uitzending of andere vorm van distributie waaronder foto’s of’
andere huidige en/of toekomstige media technologieën; en
b. geeft onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a),
voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet; en
c. stelt noch SRDP noch partijen die met toestemming van SRDP gebruik maken
van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden,
aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal; en
d. doet afstand van zijn/haar portretrecht, imagerecht en personarecht voor zover
het gaat om beelden in en rond de Evenementenlocatie waarbij hij/zij herkenbaar
in beeld komt; en
e. erkent dat een videobewakingssysteem operationeel is en gaat ermee akkoord
dat door of namens SRDP in het kader van openbare orde en veiligheid video
opnamen van de Bezoeker gemaakt kunnen worden; en
f. erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder
auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege de
Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom
toevallen aan SRDP; de Bezoeker zal op eerste verzoek van SRDP, om niet, de
volledige medewerking verlenen aan alle eventuele formaliteiten nodig om een
rechtenoverdracht of rechtenverlening anderszins te bewerkstelligen; SRDP is te
allen tijde gerechtigd het hier bedoelde door of vanwege de Bezoeker gemaakte
beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook.
8.5 Het is de Bezoeker niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van SRDP, op de Evenementenlocatie promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples,
reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen voor zover de wet dit toelaat.
8.6 Op de Evenementenlocatie is het slechts toegestaan te roken in de daarvoor aangewezen
(rook)ruimte(n). Buiten deze (rook)ruimte(n) is het uitdrukkelijk niet toegestaan te roken.
8.7 SRDP zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om de
veiligheid van de Bezoeker op de Evenementenlocatie zo veel mogelijk te waarborgen. In het
kader van de veiligheid op de Evenementenlocatie is de Bezoeker dan ook gehouden op eerste
verzoek van medewerkers van SRDP en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel,
politie en/of ander bevoegd gezag:
a. zijn of haar medewerking te verlenen aan onderzoek aan kleding (fouilleren);
b. inzage te verschaffen in meegevoerde (hand)tas(sen); en/of
c. een detectiepoort te passeren; en/of
d. d. zich te legitimeren.
8.8 Het is de Bezoeker niet toegestaan zich (onnodig) op te houden voor nooduitgangen en
plaatsen op de Evenementenlocatie waar brandblussers hangen of andere brandwerende- en/of
veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.
8.9 Het is de Bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk,
drugs, (vuur)wapen en/of andere gevaarlijke voorwerpen en/of stoffen, etenswaren en/of
(alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren mee te brengen naar, althans in bezit te hebben
op de Evenementenlocatie, op straffe van inbeslagname van deze zaken en/of overdracht aan
de politie.
8.10 Het is de Bezoeker niet toegestaan (de inventaris van) de Evenementenlocatie op welke
wijze dan ook aan te tasten en/of te beschadigen. Indien de Bezoeker op enigerlei wijze schade
toebrengt aan (de inventaris van) de Evenementenlocatie is de Bezoeker gehouden deze
schade te vergoeden.
8.11 De Bezoeker is gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van medewerkers
van SRDP en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd
gezag op eerste verzoek op te volgen.
8.12 Indien de Bezoeker weigert zich aan de in dit artikel genoemde (veiligheid)voorschriften te
houden, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden
ontzegd, zonder het recht op enige vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs
en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane
kosten.
8.13 Consumptiebonnen- of munten gekocht tijdens het Evenement of gedurende het verblijf op
de Evenementenlocatie zijn uitsluitend geldig gedurende het betrokken Evenement en kunnen
door de Bezoeker niet worden ingeruild. SRDP zal na afloop van het Evenement nimmer tot
restitutie van het aankoopbedrag van deze bonnen of munten overgaan. Het is niet mogelijk
reeds aangeschafte consumptiebonnen- of munten (door) te verkopen. Het is Bezoekers
verboden aangeschafte consumptiebonnen- of munten door te (doen) verkopen.
Artikel 9 Overmacht
SRDP kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van de Bezoeker welke is ontstaan
ten gevolge van overmacht en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Onder
overmacht wordt mede verstaan: stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, epidemieën
en alle overige van de wil van SRDP onafhankelijke omstandigheden. In geval van overmacht
heeft SRDP het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of het Evenement
te annuleren.
Artikel 10 Privacy en persoonsgegevens
10.1 Door het sluiten van een Overeenkomst met SRDP kunnen (persoons)gegevens van de
Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de
Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door SRDP verwerkt.
10.2 Op de verwerking van de door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens is het
privacybeleid van SRDP van toepassing dat te raadplegen is op de Website. SRDP gaat
zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend
overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. SRDP heeft de eventuele verwerking
van de persoonsgegevens van de Bezoeker aangemeld bij het College Bescherming
Persoonsgegevens te Den Haag.
10.3 Bij het sluiten van de Overeenkomst met SRDP geeft de Bezoeker uitdrukkelijk
toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van
SRDP.
10.4 Indien gedurende een Evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met
beveiligingscamera’s, kan SRDP deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede
begrepen politie en justitie, afstaan.
Artikel 11 Klachten
SRDP zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om het
verblijf van de Bezoeker gedurende het Evenement op de Evenementenlocatie zo prettig
mogelijk te maken. SRDP tracht daarbij eventuele overlast of ongemakken voor de Bezoeker tot
een minimum te beperken alsmede de veiligheid van de Bezoeker zoveel mogelijk te
waarborgen. Mocht de Bezoeker onverhoopt klachten hebben ter zake de uitvoering van de
Overeenkomst en/of de dienstverlening van SRDP, dan kan de Bezoeker hiervan schriftelijk
melding maken door een e-mail te sturen naar info@boothstock.nl. Klachten dienen uiterlijk
binnen 7 (zeven) dagen na de datum van het verblijf op de Evenementenlocatie bij SRDP te
worden gemeld.
Artikel 12 Geschillen
12.1 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en alle Overeenkomsten waarop deze
Algemene Bezoekersvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
12.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een Bezoeker en SRDP ontstaan naar
aanleiding van of in verband met de Overeenkomst of nadere overeenkomsten ter uitvoering
daarvan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
12.3 Indien de Algemene Bezoekersvoorwaarden ook in een andere dan de Nederlandse taal
worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend in geval van geschillen over de uitleg
ervan.
Aldus opgemaakt te Rotterdam, 12-03-2020

Grolsch Peroni Rotterdam Festivals JMR Event Makers Stichting Het Park EARTH Concepts Dudok Heerenhuyskamerconcerten JMR Event Makers EARTH Concepts