Privacy & cookies

PRIVACYVERKLARING
STICHTING ROTTERDAM DANCE PARADE

Artikel 1 Definities
SRDP: Stichting Rotterdam Dance Parade, hierna te noemen 'SRDP', gevestigd en zaakdoende in (3071 LM) Rotterdam aan de Van der Takstraat 46, die haar bedrijf onder andere maakt van het (doen) verlenen van diensten op het gebied van uitvoerende kunst en met betrekking tot het (doen) organiseren van evenementen en de daarbij behorende werkzaamheden en diensten;

Bezoeker: iedere natuurlijke persoon, die een Evenement of Website van SRDP bezoekt;

Evenement: een gebeurtenis, waaronder begrepen een (muziek) uitvoering en/of andere manifestatie, een concert, dance event, business-event en/of een openbare of besloten
gebeurtenis waaraan één of meerdere personen deelnemen, georganiseerd en/of gefaciliteerd door SRDP;

Website: de website van SRDP (www.boothstock.nl) en eventuele specifieke daaraan gelieerde website(s) van Evenementen die op naam van SRDP staan.

Artikel 2 Identiteit SRDP
2.1 In deze Privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door SRDP. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op het gebruik
dat SRDP kan maken van persoonsgegevens van Bezoekers van haar Website(s) en/of Evenementen. SRDP hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met gegevens van haar klanten en bezoekers. SRDP verwerkt en beveiligt persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt.
2.2 Deze Privacyverklaring wordt gehanteerd en heeft betrekking op gegevensverwerkingen door Stichting Rotterdam Dance Parade. Zij is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder KvK-nummer 41136335. SRDP is bereikbaar via het e-mailadres info@boothstock.nl.

Artikel 3 Welke gegevens kan SRDP gebruiken?
3.1 Voor de deelname aan een Evenement worden Bezoekers gevraagd bij de aanschaf van tickets, al dan niet aan de (voor)verkooporganisatie (zoals Eventix) bepaalde informatie te verstrekken. De Bezoeker kan dan om de volgende gegevens worden gevraagd: NAW-gegevens en e-mailadres. Die gegevens en informatie over de Bezoeker, de gekochte producten en datum en tijd van de aankoop verkrijgt SRDP van de (voor)verkooporganisatie en kan door SRDP voor verschillende in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld het analyseren van de populariteit van door haar georganiseerde Evenementen.
3.2 SRDP kan ook automatisch gegeneerde informatie over het surfgedrag van Bezoekers
verzamelen. Deze informatie kan onder meer bestaan uit het IP adres, cookies, url, browsertype
en -taal, en de datum en tijd van bezoek aan de Website(s).
3.3 Daarnaast kan SRDP ook foto- en/of videobeelden maken van Bezoekers tijdens een
Evenement. Die beelden kan Eleveation voor verschillende doeleinden gebruiken. Indien een
Bezoeker herkenbaar in beeld staat op materiaal dat door SRDP is gebruikt, kan die Bezoeker
SRDP via info@boothstock.nl verzoeken gebruik van dat materiaal te staken.
Artikel 4 Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?
4.1 SRDP gebruikt persoonsgegevens van Bezoekers uitsluitend om de overeenkomsten met
Bezoekers ter zake het aanbieden en organiseren van haar Evenementen zo goed mogelijk uit
te kunnen voeren en haar diensten in dit verband zo optimaal mogelijk te kunnen aanbieden.
Gegevens over bezoek aan haar Evenementen en Website(s), waaronder surfgegevens en
gegevens die worden verkregen van de (voor)verkoopadressen, kunnen door SRDP worden
gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en ter uitvoering van marktonderzoek en data
analyse.
4.2 SRDP kan gegevens van haar Bezoekers in dit kader ook gebruiken voor het uitvoeren van
activiteiten gericht op beheer van haar klantenadministratie en om via nieuwsbrieven haar
Bezoekers te informeren over onze diensten, aanbiedingen, onze Evenementen en daarmee
samenhangende zaken.
4.3 Surfgegevens kunnen door SRDP worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en
gebruik van haar Website(s) statistisch te analyseren en om de Website(s) te optimaliseren.
Surfgegevens worden door SRDP (voor zover mogelijk) geanonimiseerd.
Artikel 5 Cookies en Google Analytics
5.1 SRDP kan informatie vergaren over het bezoek aan haar Website(s) door gebruik te maken
van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die de Website
op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee de website bekeken
wordt (bijvoorbeeld Google Chrome) om deze cookies op de computer op te slaan, zodat het
navigeren in de Website wordt vergemakkelijkt. Via de instellingen van de webbrowser kan het
plaatsen van cookies worden uitgezet.
5.2 SRDP maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het bezoek aan en
gebruik van haar Website(s) en daarover rapportages te krijgen. Uitsluitend om gebruik te maken
van deze dienst van Google, wordt deze informatie, waaronder cookies, door SRDP aan Google
verstrekt. Google kan deze informatie slechts aan derden verstrekken als zij hiertoe wettelijk
verplicht zijn of als dat nodig is om de dienst aan SRDP te kunnen aanbieden.
5.3 Via de Website(s) worden in het kader van de dienst Google Analytics ook cookies geplaatst
van Google. SRDP heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier verkregen
informatie doet, en verwijst de Bezoekers voor informatie hierover naar het privacybeleid van
Google.
Artikel 6 Sociale netwerken
6.1 Op de Website(s) kunnen knoppen staan waarmee pagina’s op sociale netwerken (zoals
Facebook en Instagram) door Bezoekers kunnen worden gepromoot of gedeeld. Omdat deze
knoppen zijn geplaatst door die sociale netwerken zelf, kunnen die betreffende netwerken
cookies plaatsen. Hiervoor moet de Bezoeker steeds diens profiel op het betreffende sociale
netwerk gebruiken. Voor de werking van de knoppen zijn dus steeds de betreffende sociale
netwerken verantwoordelijk. Op het gebruik van de gegevens, waaronder cookies, die de
betreffende sociale netwerken daarmee verkrijgen zijn de privacyverklaringen van die sociale
netwerken van toepassing.
Artikel 7 Doorgifte aan derden
7.1 Tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met de Bezoeker en
behoudens de surfgegevens voor de diensten van Google Analytics, worden persoonsgegevens
nooit zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen doorgegeven aan derden.
7.2 SRDP kan zonder specifieke toestemming van een Bezoeker, diens gegevens uitsluitend
aan derden verstrekken naar aanleiding van rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten,
dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te
voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van SRDP te
garanderen.
Artikel 8 Nieuwsbrief
SRDP biedt een nieuwsbrief aan, waarmee Bezoekers worden geïnformeerd over nieuws op het
gebied van onze diensten, aanbiedingen, Evenementen en daarmee samenhangende zaken.
Alleen als de Bezoeker al eens een vergelijkbare dienst bij ons heeft afgenomen of zich voor de
ontvangst van deze nieuwsbrief heeft aangemeld, wordt het betreffende e-mailadres van die
bezoeker toegevoegd aan de lijst van ontvangers van de nieuwsbrief. In de nieuwsbrieven staat
steeds een mogelijkheid om zich te kunnen afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief
wordt niet aan derden verstrekt.
Artikel 9 Inzage en correctie
De Bezoeker dient er voor te zorgen dat SRDP altijd over de juiste persoonsgegevens beschikt.
De Bezoeker kan SRDP via het e-mailadres info@boothstock.nl schriftelijk verzoeken om inzage
in en/of verwijdering van diens (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele,
door de Bezoeker medegedeelde correcties, worden verwerkt.
Artikel 10 Beveiliging
10.1 SRDP garandeert dat zij uitermate zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens van
Bezoekers. SRDP gebruikt de gegevens van Bezoekers niet voor andere doeleinden dan die
hier zijn beschreven of daarmee vergelijkbaar zijn.
10.2 SRDP neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens
beveiligd zijn tegen diefstal. Uitsluitend haar eigen werknemers die belast zijn met het beheer en
onderhoud van de Website(s) en klantenbestand hebben toegang tot de gegevens, welke altijd
worden beschermd door versleutelde toegang en coderingen.
Artikel 11 Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid
SRDP behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid zoals omschreven in deze
Privacyverklaring aan te passen. Zij adviseert de Bezoekers daarom om regelmatig op de
Website(s) te bekijken en te controleren of er in de Privacyverklaring wijzigingen zijn
doorgevoerd.
Aldus opgemaakt te Rotterdam, 01-10-2019

Grolsch Peroni Rotterdam Festivals JMR Event Makers Stichting Het Park EARTH Concepts Dudok Heerenhuyskamerconcerten JMR Event Makers EARTH Concepts